تمامی اخبار مربوط به تولیدات ، تاریخ برگزاری نمایشگاه های صنعتی، وقایع مهم صنعت و …. در این بخش به اطلاع میرسد