لیست مشتریان واترجت

ردیف نام شرکت استان شهر نوع دستگاه عکس دستگاه
1 محمدی قم قم واترجت
2 سلطانی تهران تهران واترجت
3 آهن فروشی همایی سرشت آذربایجان شرقی تبریز واترجت
4 زارع زاده البرز کرج واترجت
5 مقدسی اصفهان اردستان واترجت
6 آقای خراسانی خراسان ر مشهد واترجت
7 ابزار پزشکی اسوه خراسان ر مشهد واترجت
8 اقتصاد تهران تهران واترجت
9 زیبا سرام(عظیمی) خراسان ر مشهد واترجت
10 پور یوسف خراسان ر مه ولات واترجت
11 آقای ابوسباکاظمینی اصفهان واترجت